Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť MONTRE s.r.o. veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie Vašich osobných údajov. 
Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Spoločnosť MONTRE s.r.o. (ďalej ako  MONTRE s.r.o.), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za Vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

MONTRE, s.r.o.

 sídlo: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

IČO: 35 918 608
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č .: 34728/B

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Pre prenosy mimo EHP, MONTRE s.r.o. použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Kto má prístup k Vašim údajom?
Vaše údaje sa môžu poskytovať v spoločnosti MONTRE s.r.o. .

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo spoločnosti  MONTRE s.r.o. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás. Nižšie v rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie tretích strán.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás zhromažďujeme, Vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup:  
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s MONTRE s.r.o. a prostredníctvom emailu ochrana@klenotyaurum.sk dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď MONTRE s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme Vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie: 
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva MONTRE s.r.o. , kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*ak ste vykonali nejaký nákup, Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme MONTRE s.r.o. . MONTRE s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby spoločnosť MONTRE s.r.o. obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme MONTRE s.r.o. . MONTRE s.r.o. obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, MONTRE s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
*ak MONTRE s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý vybaví Vaše požiadavky týkajúce sa Vašich práv uvedených vyššie. 

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese ochrana@klenotyaurum.sk .

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  
Ak sa domnievate, že MONTRE s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

ONLINE NÁKUP

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vášho online nákupu cez MONTRE s.r.o. spracovaním Vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením Vášho tovaru. 
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vašich platieb.
Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na Vašu identifikáciu a na potvrdenie Vašej adresy u externých partnerov. 

Chceme Vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre Vás k dispozícii, vrátane Vašej histórie platieb. 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo,
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke.

Ak máte účet Klenoty Aurum alebo ste členom klubu Klenoty Aurum, spracúvame aj Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom alebo členstvom, ako sú:  

* ID účtu alebo členstva,
* história nákupov.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie Vašej adresy, komunikačným agentúram na zaslanie potvrdenia objednávky, skladom a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením Vašej objednávky a poskytovateľom platobných služieb pre Vašu platbu.

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť MONTRE s.r.o. mohla plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre Vás.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom.

PRIAMY MARKETING

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme Vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

S cieľom optimalizovať Vašu interakciu s  MONTRE s.r.o. Vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme Vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme Vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a adresa
* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet Klenoty Aurum alebo ste členom klubu Klenoty Aurum, budeme spracovávať aj Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:

* Meno
* Adresa
* Vek
* História nákupov
* Informácie o tom, ako ste sa navigovali a klikali na stránke 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu. 

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo MONTRE s.r.o. . 

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov je založené na Vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. 

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte,  MONTRE s.r.o. Vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na Vašom súhlase.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas. 
V prípade emailového marketingu Vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email.  Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje zmazané.

KLENOTY AURUM KLUB

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie Vášho členstva v klube a na to, aby sme Vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s klubom Klenoty Aurum. 

Vaše body budeme registrovať a spravovať na základe Vašich nákupov, budeme Vám posielať informácie o Vašich bodoch a odmenách, ako sú zľavy a klubové podujatia.

Vaše osobné údaje použijeme tiež pre pozvánky na podujatia a súťaže a pre zľavy pre členov klubu Klenoty Aurum a ďalšie služby.

Poskytneme Vám históriu objednávok a informácie o Vašich objednávkach. Poskytneme Vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. Ďalej Vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku a umožníme Vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Na to, aby sme Vám mohli poskytnúť náležité odporúčania produktov, spracujeme Vašu navigáciu a prehliadanie na našich digitálnych platformách, Vašu históriu nákupov a recenzie produktov, ako aj údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

Ak ste sa nerozhodli pre vylúčenie z priameho marketingu, Vaše osobné údaje použijeme, aby sme Vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri prihlásení sa do klubu Klenoty Aurum:

* identifikačné údaje, ako sú emailová adresa a heslo,
* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa,
* dátum narodenia,
* rod,
* ID pre členstvo v klube,
* telefónne číslo,
* adresa.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,
* informácie o doručení,
* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojené so súbormi cookies:

* história klikania,
* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré poskytujeme tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie a na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry. Na hodnotenie produktov používame analytické nástroje a moderovacie a vydavateľské agentúry, na distribúciu marketingu využívame dodávateľov komunikačných a marketingových distribučných služieb.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné na poskytovanie služieb klubu Klenoty Aurum.  Na to, aby sme mohli zhromažďovať Vaše osobné údaje na vytvorenie a spravovanie Vášho členstva v klube Klenoty Aurum, musí spĺňať naše záväzky podľa dohody o členstve.

Ak neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme Vám môcť poskytnúť členstvo ani služby klubu Klenoty Aurum.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívne členstvo v klube.

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoje členstvo. Ak sa tak rozhodnete, Vaše členstvo prestane existovať.

Po ukončení Vášho členstva budú vaše údaje vymazané.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Ak namietate voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel a prestaneme Vám posielať marketingový materiál na základe členstva v klube Klenoty Aurum. Ak ste sa prihlásili na odber newsletteru, budete dostávať priamy marketing na základe svojho súhlasu.    

SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri Vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie. 

Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o Vašej voľbe prvej stránky a informácií o Vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „SÚHLASÍM“.  

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka. 

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.  

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Facebook,  Instagram, Youtube a Pinterest, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s Vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s Vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo klubu Klenoty Aurum. 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme Vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s Vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu Klenoty Aurum alebo klubu Klenoty Aurum.
Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme. 
Ak ste sa prihlásili do klubu Klenoty Aurum, právnym základom je plnenie podmienok klubu Klenoty Aurum.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
MONTRE s.r.o. neuchováva Vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do Vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie. 

ZAMEDZENIE ZNEUŽÍVANIA A TRESTNEJ ČINNOSTI

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme používať na zamedzenie straty zabezpečením dodržiavania obchodných podmienok a na odhalenie a zabránenie zneužívania našich služieb.

Vaše osobné údaje budeme z bezpečnostných dôvodov používať aj prostredníctvom video monitoringu, aby sme mohli spracúvať incidenty a zabrániť a nahlásiť trestné činy v našich obchodoch.

Vaše osobné údaje sa budú používať na zabránenie a vyšetrovanie zneužívania našich služieb online, strát a podvodov analyzovaním online nákupného správania.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Budeme spracúvať tieto kategórie osobných údajov:
*kontaktné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa,
*ID klubového členstva,
*číslo zákazníka,
*videozábery,
* história objednávok,
* informácie o doručovaní,
* história platieb.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na účely uvedené vyššie. Vaše údaje poskytneme spoločnostiam na výnimočné podávanie správ.

Informácie o incidentoch a podvodoch môžu byť na účely vyšetrovania poskytnuté poisťovacím spoločnostiam, súdnym orgánom alebo miestnym a globálnym orgánom na presadzovanie práva. Upozorňujeme, že títo príjemcovia majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov na zabránenie zneužívaniu našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame čas potrebný na zabránenie a/alebo nahlásenie možného podvodu a iných porušení zákona.

Videozábery sa uchovávajú v súlade s miestnymi právnymi predpismi, maximálne však 14 dní.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme MONTRE s.r.o. tak, že napíšete na adresu ochrana@klenotyaurum.sk . Váš účet bude vymazaný a my Vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.