Reklamačný poriadok

Na celý sortiment je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

1. Práva zo zodpovednosti za závady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. 

2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po prejavení sa závady.

3. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže namiesto odstránenia závady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol zákazník tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci, ak zákazník nemôže pre opätovnú závadu po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú závadu, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť nová záručná doba na tovar.

4. Práva zo zodpovednosti za závady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list, sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa na tovare v záručnej dome vyskytne závada, aby mohol zákazník uplatniť reklamáciu, výrobok a doklady je povinný predložiť predávajúcemu. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby.

6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 

8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od zakúpenia a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za závadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Náklady na dopravu pri zaslaní reklamácie hradí zákazník, zaslanie reklamácie späť hradí internetový obchod www.klenotyaurum.sk. 

12. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

13. Na darovaný tovar sa nedá uplatniť reklamácia a nevzťahuje sa naň záručná doba.

14. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Montre s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Adresa na uplatnenie reklamácie:

Klenoty Aurum

Montre s.r.o.

Pestovateľská 2

821 04 Bratislava

Slovenská republika