Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy e-shopovej objednávky bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 kalendárnych dní odo dňa, keď zákazník alebo zákazníkom určená tretia strana (s výnimkou dopravcu) nadobudne fyzickú držbu tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Montre s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04, Tel.: 00421 243 631 301, E-mail: info@klenotyaurum.sk) musí kupujúci informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Keď kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že kupujúci si vybral iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý predávajúci ponúka) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené rozhodnutie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. S úhradou môže predávajúci však čakať dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým nebude zo strany kupujúceho poskytnutý dôkaz, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Vrátenie finančných prostriedkov bude realizované bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim. Za túto úhradu nebudú kupujúcemu účtované žiadne poplatky.

Tovar je povinný kupujúci zaslať späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade vrátenia tovaru je potrebné, aby ho kupujúci vrátil  v originálnom balení a nepoškodený, spolu so záručným listom, daňovým dokladom, kópiou dokladu o prevzatí tovaru a vyplneným formulárom pre odstúpenie od zmluvy. Takisto odporúčame kupujúcemu pri vrátení tovaru, tovar zaslať doporučene, prípadne ešte aj tovar poistiť, na adresu predávajúceho.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY REALIZOVANEJ CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.KLENOTYAURUM.SK